Vragen? Bel ons
 06-33.93.33.00

Sinds 2010

Algemene voorwaarden TopValetParking

Algemene voorwaarden

Begripsbepalingen

Topvaletparking: Het bedrijf dat het voertuig van de luchthavenreizigers die op luchthaven Schiphol gebruik maken van reguliere lijndiensten of charters, in ontvangst neemt, parkeert en aflevert en is gevestigd in Amsterdam.

Reiziger: Natuurlijk persoon welke telefonisch of via de website een reservering heeft geplaatst voor de Valet Parkeerservice van TopValetParking.

Parkeerperiode: De periode waarin het voertuig van Reiziger wordt geparkeerd. Dit is de bij het boeken opgegeven periode gelegen tussen de ingangsdatum (inclusief deze datum) en de einddatum (inclusief deze datum) van het parkeren.

Artikel 1: Reservering

1.1. Reserveren: Reiziger kan door het maken van een boeking waarin aankomst- en retourtijden dienen te worden aangegeven, een Valet Parkeerservice reserveren.

1.2. Non acceptatie: TopValetParking heeft het recht om zonder opgaaf van reden reserveringen niet te accepteren.

Artikel 2: Parkeren en retourneren

2.1. Parkeren: Bij aankomst dienen de autosleutel(s) te worden afgegeven aan de chauffeur van TopValetParking.

2.2. Retourneren: De Reiziger dient TopValetParking, op het daarvoor bestemde telefoonnummer, te bellen als zij geland is en voor zover van toepassing nogmaals te bellen indien de Reiziger zich in de bagagehal bevindt. Het voertuig en de sleutels worden aan Reiziger geretourneerd na het tonen van een kopie van de parkeerovereenkomst en geldige legitimatie die aantoont dat de parkeerovereenkomst door Reiziger is aangegaan. TopValetParking behoudt zich het recht voor het voertuig van Reiziger niet af te geven, indien bovenstaande documenten niet kunnen worden overlegd. Dit ter voorkoming, dat het voertuig wordt meegegeven aan een onbevoegde persoon. Alle kosten hiermee gepaard gaande worden verhaald op de Reiziger.

2.3. Vertraging: De in de reservering vermelde terugvlucht, is bepalend voor het gereed zetten van het voertuig bij terugkomst. TopValetParking heeft een inspanningsverplichting om het voertuig van Reiziger zoveel als mogelijk bij aankomst gereed te zetten, echter het kan voorkomen dat Reiziger bij terugkomst op het voertuig dient te wachten door onvoorziene omstandigheden. TopValetParking kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De Reiziger is verplicht te melden wanneer er met een andere dan in de reservering gemelde vlucht, retour gereisd wordt. Bij eventuele latere terugkomst dan overeengekomen, zal eventuele meerkosten in rekening worden gebracht.

Artikel 3: Reserveren, betalen en annuleren

3.1. Reserveren: Reiziger heeft de mogelijkheid tot 3 uur voor aanvang van de parkeerperiode, een boeking voor de parkeerfaciliteit te maken. Boekingen binnen 3 uur voor de aanvang van de parkeerperiode, dienen tevens telefonisch gemeld te worden aan TopValetParking.

3.2. Betalen: Reiziger kan vooraf per girale bankoverschrijving betalen of contant aan de chauffeur van TopValetParking bij afleveren van zijn voertuig.

3.3. Annuleren: Reiziger kan de boeking tot 48 uur voor vertrek annuleren tegen € 25,- administratiekosten. Bij annuleringen binnen 48 uur voor vertrek wordt 50 % van het overeengekomen bedrag met een minimum van € 35,- in rekening gebracht. Bij het niet komen opdagen van Reiziger, wordt het gehele overeengekomen bedrag in rekening gebracht.

Artikel 4: Verplichtingen en bevoegdheden Reiziger

4.1. Reiziger dient er voor te zorgen dat alle apparatuur (elektronica) is uitgeschakeld. TopValetParking zal slechts gebruik maken van de elektronica die nodig is voor het verrijden van het voertuig (o.a. verlichting, spiegelbediening, stoel). Indien het voertuig van de reiziger niet start, zal TopValetParking geen actie ondernemen om het voertuig te starten, tenzij de Reiziger dit wenst. Het risico ligt dan bij de Reiziger die TopValetParking opdracht heeft gegeven.

4.2. Reiziger zorgt ervoor, dat er geen waardevolle spullen in de auto worden achtergelaten.

4.3. Reiziger zorgt ervoor, dat het voertuig tijdens de boekingsperiode, afdoende verzekerd is.

Artikel 5: Verplichtingen en bevoegdheden van TopValetParking

5.1. TopValetParking is verplicht en bevoegd de auto van Reiziger te verplaatsen van en naar het parkeerterrein van TopValetParking en te parkeren.

5.2. TopValetParking is verplicht aan de Reiziger op diens verzoek zijn rijbewijs en legitimatie te tonen.

5.3. TopValetParking is verplicht zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens verkregen in verband met de reservering of anderzijds conform de Wet Persoonsregistratie.

5.4. Bij het in ontvangst nemen van de auto zal de huidige staat van de auto visueel worden vastgesteld. Eventuele schades worden genoteerd op het daarvoor bestemde formulier eventueel aangevuld met foto´s van schades.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1. TopValetParking zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de Reiziger aan TopValetParking onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is TopValetParking voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

6.2. TopValetParking is niet aansprakelijk voor beschadigingen aan het voertuig van de Reiziger die ontstaan tijdens het vervoer en/of in de periode dat het voertuig geparkeerd staat. Parkeren gebeurt op eigen risico van de Reiziger. Reiziger wordt geacht zijn voertuig afdoende verzekerd te hebben. TopValetParking is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor diefstal. Diefstal voor, tijdens of na de parkeerperiode kan niet op TopValetParking worden verhaald.

6.3. Indien de Reiziger aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden en/of als gevolg van een toerekenbaar tekort schieten van TopValetParking, dan is TopValetParking voor die schade aansprakelijk voor zover haar verzekering de schade vergoedt, tenzij er sprake is opzet en/of grove schuld.

Artikel 7. Toepasselijk recht en forumkeuze

7.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen TopValetParking en de Reiziger is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen partijen, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen TopValetParking is gevestigd, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

7.2. Wijzigingen in de overeenkomst kunnen alleen schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.

 

Download Algemene voorwaarden PDF

 

                                                                                                                                                                         

Klantinformatie

Bestemd voor aanvullende klantinformatie

www.topvaletparking.nl |  email: info@topvaletparking.nl | KVK 34391677 | BTW NL 130824823B01